Privacy statement ECH-Group


Energie Consultancy Holland Energie Consultancy Holland, gevestigd aan J.Kammingakade 1 
9648 KN Wildervank, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.waterontharder.info en https://www.alpinewaterontharder.nl  J.Kammingakade 1 9648 KN Wildervank +31 598 635 720.
Floris is de Functionaris Gegevensbescherming van Energie Consultancy Holland. Hij is te bereiken via floris@waterontharder.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energie Consultancy Holland gebruikt geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens 
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via floris@waterontharder.info, 
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Energie Consultancy Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Garantie(s) te kunnen verlenen voor geleverde goederen
- Energie Consultancy Holland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 
nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Energie Consultancy Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energie Consultancy Holland) tussen zit. 
Energie Consultancy Holland gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen: Betalingen vis Sisow, teneinde uw 
producten geleverd te krijgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Energie Consultancy Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: 10 – 15 of 25 jaar teneinde uw gekozen garantietermijn te waarborgen

Delen van persoonsgegevens met derden
Energie Consultancy Holland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energie Consultancy Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies zoals gebruikt worden voor Google Analytics. 
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor 
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies 
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van uw persoonsgegevens door Energie Consultancy Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar floris@waterontharder.info. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Energie Consultancy Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energie Consultancy Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of 
via floris@waterontharder.info

©ECH-Group 2018